dimanche 16 mars 2014

Chuyến BAY 370

U.S. intelligence community leaning toward a theory that the pilots were responsible for the disappearance of Flight 370.

Photo : ĐÂY LÀ PHẦN XÁC NHẬN TÍN HIỆU TỪ VỆ TINH CỦA CHIẾC MÁY BAY 370 CÙNG TỌA ĐỘ (satellite coordinates) XUỐNG TRÁI ĐẤT LIÊN TỤC TRONG  7 GIỜ BAY.

Máy bay hiện đang nằm trong vùng nửa vòng tròn xanh, xin xem hình và video (link dưới). Bài nầy đưa lên cho các bạn hiểu thêm về tình trạng chiếc máy bay 370 . 

Bài trước đây Thùy Trang đưa lên thì đường bay nằm chính xác trong vùng coordinates của satellite và chiếc 370.

http://www.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2014/03/16/nr-myers-search-zeroing-southern-indian-ocean.cnn.html 
ĐÂY LÀ PHẦN XÁC NHẬN TÍN HIỆU TỪ VỆ TINH CỦA CHIẾC MÁY BAY 370 CÙNG TỌA ĐỘ (satellite coordinates) XUỐNG TRÁI ĐẤT LIÊN TỤC TRONG 7 GIỜ BAY.

Máy bay hiện đang nằm trong vùng nửa vòng tròn xanh, xin xem hình và video