mercredi 24 août 2016

Nhạc Chủ đề Thy Nga - Một thời áo trắng


Một thời áo trắng - Nhạc Chủ đề Thy Nga
  http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Music-for-the-weekend-Sweet-memories-of-the-school-years-ThyNga-09142010205208.html/thnga09142010.mp3
 
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Music-for-the-weekend-Sweet-memories-of-the-school-years-ThyNga-09142010205208.html/aodai305.jpg

25 năm Phong trào Hưng Ca Việt Nam
  http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/25-Hung-Ca-Movement-in-Vietnam-06142010060635.html/06142010-music-of-the-week-phongtrao-thi-ca.mp3
 
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/25-Hung-Ca-Movement-in-Vietnam-06142010060635.html/nguyetAnh--ANCT-305.jpg
______________________________________________________________________
Đoàn Phượng ca Dân ca Quốc nhạc
  http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Music-for-the-weekend-Phuong-ca-group-in-franceand-the-Teaching-of-vietnamese-traditional-Music-Thy-Nga-09272010211231.html/thnga09272010.mp3
 
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Music-for-the-weekend-Phuong-ca-group-in-franceand-the-Teaching-of-vietnamese-traditional-Music-Thy-Nga-09272010211231.html/PhCa40ans305.jpg
_____________________________________________________________________
Thế nào là Diva? (phần 1)
  http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/what-makes-a-diva-TNga-08102010164453.html/08102010-anct-Tnga.mp3
 
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/what-makes-a-diva-TNga-08102010164453.html/Thanhnga-wikipedia-200.jpg 
*
*     *
Thế nào là Diva? (phần 2)
  http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Music-for-the-weekend-What-makes-a-diva-Part-2-ThyNga-08162010211149.html/thnga08162010.mp3
 
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/Music-for-the-weekend-What-makes-a-diva-Part-2-ThyNga-08162010211149.html/NgocLan3-250.jpg 
*
*     *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire